Ни Бунгсу и златната рибка

(по Индонезийска приказка)

01_IMG_5545

Живели някога в едно царство седем сестри. Най-малката се казвала Ни Бунгсу. Родителите им отдавна били починали. По-големите сестри се задомили и живеели богато. Само Ни Бунгсу останала да живее в старата схлупена къщурка на своите родители. Често си лягала гладна, защото каквото припечелвала, сестрите ѝ го вземали. Тя имала добро сърце и не можела да им откаже. Нещастно било клетото сираче. Рано сутрин излизало и тръгвало, накъдето му видят очите. Просело или ходело по чужди къщи да чука и чисти ориз. За труда хората му давали малко натрошен ориз и шепа чай.

02_PICT8169u

Един ден Ни Бунгсу отишла да работи при една от сестрите си. Привечер, като свършила, приготвила се да си върви и рекла:
— Како, аз си тръгвам. Дай ми малко натрошен ориз да си изпека питка.
— Ах ти, изтърсаче, мишле недоносче! – развикала се сестрата – Пада ти се да живееш в бедност, защото само знаеш да ядеш и да просиш. Не стига, че цял ден съм те хранила и търпяла, ами искаш и да ти плащам. Натрошеният ориз едва ще стигне за кокошките ми. От твоята работа само губя. Махай се и да не съм те видяла повече тук.

Натъжило се момичето, разплакало се, върнало се вкъщи и така и заспало гладно и нещастно.

03_IMG_5420

На другия ден Ни пак тръгнала накъдето ѝ видят очите с надежда да намери нещо за храна. Стигнала до брега на Езерото с лотосите, където едно момче ловяло риба. Спряла се да погледа, после приближила и седнала до момчето. В този миг, на въдицата се хванала малка златна рибка. Ни помолила момчето:
— Дай ми тая рибка, батко! Не искам да умре — тя е толкова мъничка. Пък и за ядене няма да е вкусна. Дай ми я, аз ще се грижа за нея. Нямам си никого, на когото да дам обичта си.

04_DSC1519_rt

Момчето имало добро сърце и дало рибката. Толкова се зарадвала Ни! Галила рибката, докато я отнесе вкъщи. Намерила една кокосова черупка, наляла вода и пуснала рибката в нея. Нарекла я Лънгли.

От този ден Ни и Лънгли били неразделни. Момичето ѝ говорело, играело си с нея, давало ѝ кашица, толкова, колкото може да изяде. И златната рибка бързо растяла. Когато станала дълга една педя, момичето я пуснало да плува в малкото езерце край къщурката при семейството на водните костенурки.

05_anim_pict1273u

Рибката била умна и познавала гласа на своята господарка, която често я оставяла сама и ходела да търси ориз за кашица. Всяка вечер момичето отнасяло малко оризова кашица на брега на езерцето и запявало:

Лънгли, Лънгли,
кашица ти нося от ориз,
счукан в дървено коритце
и пресят през златно ситце.
От ръчичката ми я вземи!


Лънгли плувала бавно до брега, подавала се и започвала да яде. Момичето ѝ носело храна всеки ден. Рибката пораснала и станала голяма колкото малко дете. Люспите ѝ греели като жълтици. И цялото езеро сякаш било обсипано със звездички, когато плувала.

06_f2537919

Вестта за златната рибка, която разбирала човешки говор, стигнала и до сестрите. Те започнали да уговарят Ни Бунгсу да им даде рибката.
— Знаеш ли колко е вкусна тази рибка, мила сестричке! Искаш ли да я уловим и да я изядем заедно? В замяна ще ти дадем една хубава рокля.
— Не мога да ви дам златната рибка, много ми е скъпа. Тя е едничката ми радост – казала скръбно Ни.

Сестрите се разсърдили и я нахокали:
— Махай се тогава оттук. Няма да живееш в тази къща. Толкова малко поискахме от тебе, а ти се държиш с нас, като че ли не си ни сестра. Никаквица!

Ни преглътнала мълчаливо обидата. Срам я било за по-големите ѝ сестри, които си отишли разсърдени. Оттогава те идвали всеки ден и молели момичето да им даде златната рибка, но нито веднъж не могли да склонят Ни.

07_pict2953

Един ден, докато Ни хранела рибката, една от сестрите издебнала и подслушала как момичето предупреждава рибката:

— Внимавай много, Лънгли, и се пази от лоши хора. Ако те повика някой, не се приближавай, докато не чуеш моята песничка, която прилича на мелодия от бамбукова свирка:

Лънгли, Лънгли,
кашица ти нося от ориз,
счукан в дървено коритце
и пресят през златно ситце.
От ръчичката ми я вземи!


Лънгли обещала да изпълни всичко, после спокойно отплувала към средата на езерцето и се гмурнала на дъното.

08_DSC06532_as

Сестрата подслушала разговора и веднага отишла да разкаже на останалите какво е разбрала. В това време малкото момиче отишло да търси храна за рибката. Не минало много и на брега на езерцето се появили шестте сестри със сатър в ръка. Една от тях изпяла с престорен глас песничката на Ни Бунгсу. Рибката помислила, че е дошла господарката ѝ. Но щом приближила до брега, сестрите я ударили със сатъра по главата. Рибката се замятала бясно из водата и издъхнала. Злите сестри отмъкнали плячката си. Насекли я на шест равни части и започнали да я пекат. Главата ѝ хвърлили на тавана, за да не я намери Ни Бунгсу.

Скоро след това Ни се върнала вкъщи с шепичка ориз. Но изведнъж усетила такава слабост, че цялата се разтреперила и се свлякла на пода. През ума ѝ минало: “Дали не се е случило нещо с Лънгли?“. Като се посъвзела, отишла да счука ориза. Сварила кашица и отишла при златната рибка. Повикала я, но рибката не се появила. Отново я повикала, но никой не се отзовал. Ни тръгнала по брега и изведнъж се стъписала. На едно място земята била опръскана с кръв. Клетата девойка заплакала така, сякаш била загубила най-свидния си човек. Толкова пропити с горест били риданията ѝ, че облаците се скупчили и небесата заплакали заедно с Ни.

09_pict0153u

Момичето станало хлипайки и тръгнало натам, накъдето я водели кървавите следи. Така стигнала до дома на една от сестрите.
— Како, не си ли видяла кой открадна златната ми рибка? – попитала Ни.
Сестра ѝ се нахвърлила върху нея с ругатни:
— Ах ти, изтърсаче такова! Как можа да помислиш, че съм откраднала твоята рибка? Имам си всичко, каквото ми трябва — и риба, и ориз. Не съм просякиня като тебе!

Ни Бунгсу отишла при втората си сестра, но и тя я прогонила с ругатни. Другите сестри също я пропъдили. Когато стигнала до шестата сестра, чула една кокошка да кудкудяка с човешки глас:

Кудкудяк! Кудкудяк!
На тавана във мангала
е на рибката главата.

10_pict6788u

Сестрата подгонила кокошката и започнала да я замеря с камъни.
— Млъкни, клеветнице! Хората ще помислят, че наистина съм откраднала рибката.

Но девойката вече била изтичала до тавана и намерила главата на Лънгли. Вдигнала я, взела я в прегръдката си и я отнесла вкъщи. Измила я хубаво с вода от нейното езерце, завила я в бяло платно и като я окадила с тамян и благовония, я заровила в основите на къщурката, точно под леглото си, защото се бояла да не дойдат сестрите и да я изровят.

11_DSC04039_ascg

Не минало много време и на гроба на Лънгли поникнал нежен филиз. Той бързо растял и скоро се превърнал в китно дърво. Но дървото не било обикновено, а златно и клоните му били отрупани със скъпоценни камъни: брилянти, изумруди и два големи колкото яйце бисера. То излъчвало ярка светлина, която огрявала цялата къщурка.

12_DSC0595_rt

Когато Ни стояла под дървото, вдигнала поглед към сияещите клони, сякаш чувала листенцата да пеят песничката, която тя пеела на Лънгли.

13_DSC0599_rt

По това време царят на тази земя бил останал без царица. Повикал той своя верен съветник и му казал:
— Тази нощ ще направим обиколка из царството.

Когато стигнали в селото на седемте сестри, царят бил смаян от необикновената светлина, която изпълвала къщурката на Ни Бунгсу. Наредил на съветника си да провери какво е това сияние. Отишъл той гледал, гледал, но нищо не могъл да разбере.

14_DSC06512_rt

Тогава царят сам почукал на вратата на къщурката и влязъл. Ни Бунгсу се разтреперила, защото в нейния дом никога не бил влизал такъв знатен гост. От уплаха не могла да произнесе нито дума. Царят ѝ рекъл:
— Не бой се, девойко. Ела по-близо и ми кажи какво е това странно сияние, което излъчва твоята къщичка.

Ни не посмяла да скрие истината и му разказала всичко. Царят се просълзил от историята за Лънгли. Отишъл да види със собствените си очи чудното дърво. То наистина било цялото от злато, клоните и листенцата му сияели като уловени слънчеви лъчи.

15_DSC0632_rt

Царят се замислил. Цялото му царство едва ли струвало колкото това необикновено дърво. Той искал да го притежава, но помислил, че момичето няма да му го продаде. А и толкова се бил трогнал от разказа на девойката и нейната честност и доброта, че помислил, помислил кратко и решил.

Върнал се в двореца и на другия ден повикал съветникa си и му заповядал:
— Иди при Ни Бунгсу и ѝ предай моето желание да ми стане жена.

Отишъл царският съветник при Ни Бунгсу. Като чула предложението на царя, девойката веднага се съгласила, защото била видяла сълзите в очите на царя. Вдигнали голяма сватба. Пирували и се веселили. Малкото сестриче било лика-прилика на царя, сякаш наистина имало царско потекло.

16_pict6044

Другите сестри научили, че Ни Бунгсу станала царица. Взели дарове и отишли пред царските порти. Но царицата не ги приела. Помолили се втори път, но тя пак не пожелала да ги приеме. Едва на третия път, след като царят я помолил, Ни размислила и се срещнала с тях. Сестрите поискали прошка за обидите, които ѝ нанесли. Царицата им простила и ги оставила при себе си в двореца. Най-голямата сестра назначила да чука ориз, втората — за готвачка, третата — за перачка, четвъртата — да носи вода, петата — да мете край царските порти, а шестата — за прислужница.

Така завършва приказката за историята на добрата Ни Бунгсу и нейната златна рибка.

17_PICT1474u

Не e случаен изборът на приказка за днешния празник, както се сещате. И аз си имам скъпо другарче с много подобно име. Да му е честито!
Да си жив и здрав, Ний! Винаги добротата да те спохожда. И с топло сърце да усещаш и даряваш, когато друг има нужда от нея. :*

5 Comments so far

 1. Nick Angelow on December 6th, 2021

  благодаря :*

 2. Николай Цветков on December 6th, 2021

  Честит имен ден, Ники! :-)

 3. Nick Angelow on December 7th, 2021

  благодаря.

  честит да е и на теб, макар и на патерица ;)

  и наздраве.

 4. Geri on December 8th, 2021

  Наздраве, момци! :*
  И дано догодина да намерим начин да се съберем и наживо. Сигурно има какво да се снима и стрийтва из вашия вилает, Коко ;)

 5. Николай Цветков on January 2nd, 2022

  О, ще се радвам се видим. Все ще намерим какво да снимаме, макар аз отдавна вече да съм леко в страни от темата. :-)

Leave a reply